150603ta67 - עותק copy.jpg

הקבוצות המשולבות של תכנית 'עמיתים', הינן מודל ייחודי היוצר מפגש בין-אישי משמעותי בין אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית לבין אנשים מהקהילה. המפגש מאפשר דיאלוג, חוויה משותפת ובניית קשר מתמשך, כאשר תהליך ההכרות מתפתח סביב יצירה משותפת באחד מתחומי האומנות השונים.הקבוצות מיועדות ליצירת מגע סביב תחום אמנותי ושינוי עמדות כלפי הסטיגמה הקיימת בבריאות הנפש, באמצעות קשר בין-אישי. המפגש הבין-אישי מאפשר למשתתפים ליצור דיאלוג, לחוות חוויה משותפת ולהפיק יחדיו יצירה. התהליך ושינוי העמדות מתאפשרים בשתי רמות: 1. עצם המפגש והיצירה תורמים תרומה משמעותית להפחתת הסטיגמה החברתית ולהתמודדות עם הסטיגמה העצמית של משתתפי התכנית. 2. דרך שיח מובנה שעוסק בבריאות הנפש ובמשמעות המפגש המשותף.

ב'עמיתים' רואים במודל זה אפשרות ליצור תהליך המקדם שינוי עמדות וצמצום סטיגמה כלפי אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית. הפעילות המשותפת מהווה לשני הצדדים חוויה מיוחדת, תהליך אישי מעצים ואפשרות לקחת חלק בעשייה חברתית ייחודית הפועלת לשינוי עמדות בחברה. 

קבוצות משולבות