top of page

 הצטרפות והשתתפות בתוכנית עמיתים לבוגרים

מה ההשתתפות בתוכנית 'עמיתים לבוגרים' כוללת?

 • חשיבה משותפת על המטרות החברתיות

 • חיפוש הפעילות המתאימה עבורך

 • הכנה לקראת השתלבות בפעילות

 • תמיכה וליווי לאורך ההשתלבות

שלב ב'

 • היכרות עם רכז/ת התוכנית (2-4 מפגשים)

 • מילוי טפסים אישיים (ויתור סודיות ועוד)

 • במה הייתי רוצה שהתוכנית תעזור לי?

שלב א'

 • עבודה על מטרות שיקומיות באמצעות ההשתלבות החברתית והפנאי.

 • 1-3 פגישות בחודש, בהתאם לתוכנית השיקום שנקבעה יחדיו.

 • יצירת קשר משמעותי שיעזור בקידום הרצונות והמטרות שלך בתחום הפנאי, החברה והקהילה.

 • היכרות והפנייה לפעילויות בקהילה.

ליווי שיקומי פרטני של רכז/ת התכנית

 • מלגה לחוג- עזרה כספית עבור חוג או פעילות, עד 150 ₪ בחודש.

 • מלגת 'פעילות קהילתית': עזרה כספית עבור פעילות בקהילה (סרט, הצגה, טיול), עד 50 ₪ בחודש ועד 50% מעלות הפעילות.

 • ניתן לקבל אחת לשנה מלגה עבור חומרים במידה והחוג מצריך זאת.

מלגות כספיות

 • חוג/ פעילות פנאי, תרבות וחברה בקהילה.

 • הסברה בקהילה - מעורבות באירועי הסברה לקהילה עם הרכז/ת, ואפשרות לעבודה על הסיפור האישי במטרה לצמצם את הסטיגמה בבריאות הנפש.

 • התנדבות ומעורבות בקהילה - התנדבות חד-פעמית או ממושכת במרכז הקהילתי או בקהילה.

השתלבות ומעורבות

 • מודל ייחודי היוצר מפגש בין-אישי משמעותי בין אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית לבין אנשים מהקהילה.

 • דיאלוג ופיתוח קשר סביב יצירה משותפת באחד מתחומי האומנות השונים.

 • שינוי עמדות כלפי הסטיגמה הקיימת בבריאות הנפש, באמצעות קשר בין-אישי. למידע נוסף >

קבוצות משולבות

 • אפשרות להשתתף בהסברה בלתי פורמלית לצוות המרכז הקהילתי והקהילה ובאירועי מודעות.

 • שינוי הנרטיב החברתי הקיים על אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית, הנגשת מרחבים קהילתיים להשתלבותם של משתתפי התוכנית וקידום קהילה מעורבת ואקטיבית ביחס לחבריה המתמודדים עם מגבלה נפשית. 

סדנאות הסברה

bottom of page