top of page

גינה קהילתית באר שבע

קבוצה משולבת המורכבת ממשתתפי תכנית עמיתים ומשתתפים מהקהילה, בגילאי 55 ומעלה. במהלך חודשי פעילות הקבוצה, המשתתפים בה יקימו יחדיו גינה קהילתית בשטח מרכז קהילתי נווה זאב בבאר שבע, במקביל לרכישת ידע מקצועי, תיאורטי ומעשי, בנוגע לגינון, תוך דגש על גינון אקולוגי מקיים, מערכות אקולוגיות ופרמקלצ'ר, וכן חיבור תהליכים המתרחשים במערכת אקולוגית אל מול תהליכים רגשיים ונפשיים.

קבוצה משולבת המורכבת ממשתתפי תכנית עמיתים ומשתתפים מהקהילה, בגילאי 55 ומעלה. במהלך חודשי פעילות הקבוצה, המשתתפים בה יקימו יחדיו גינה קהילתית בשטח מרכז קהילתי נווה זאב בבאר שבע, במקביל לרכישת ידע מקצועי, תיאורטי ומעשי, בנוגע לגינון, תוך דגש על גינון אקולוגי מקיים, מערכות אקולוגיות ופרמקלצ'ר, וכן חיבור תהליכים המתרחשים במערכת אקולוגית אל מול תהליכים רגשיים ונפשיים.

רונה - מדריכה מטעם חוות שבועת האדמה

מנחה

שלומית שטורך

רכז/ת

מרכז קהילתי נווה זאב, באר שבע

איפה

פתוחה

הרשמה

bottom of page