top of page

קבוצות משולבות

מודל ייחודי היוצר מפגש בין-אישי משמעותי ומעצים בין אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית לבין אנשים מהקהילה דרך יצירה משותפת ודיאלוג 

קשר בין אישי מתמשך

חוויה ויצירה משותפת

דיאלוג על בריאות הנפש  

שינוי עמדות  וסטיגמה 

הקבוצות המשולבות של תכנית 'עמיתים׳

bottom of page