משכית כהן

רכזת כספים

maskit@matnasim.org.il

073-2870132